Stillingsannonse:

Olje- og energidepartementet søker etter kommunikasjonsrådgjevar/-seniorrådgjevar

Søknadsfrist: 01. mars

Vil du jobbe med norsk energipolitikk?

Ansvarsområder og arbeidsoppgåver

Om stillinga:

Kommunikasjonseininga har ledig ei fast stilling som kommunikasjonsrådgjevar/senior kommunikasjonsrådgjevar. Kommunikasjonseininga legg til rette mediekontakten for politisk leiing og koordinerer kommunikasjonsverksemda i departementet. Arbeidet skjer i nær kontakt med politisk leiing og fagavdelingane i departementet.

Arbeidsoppgåver:

 • Kontakt med media
 • Produksjon av medieklippmappe og medieanalysar.
 • Tekst, video mm til nett og i sosiale medier
 • Skrive innlegg og talar for statsråden
 • Førebu reiser og arrangement
 • Ha tett kontakt med fagavdelingane og politisk leing

Nødvendige kvalifikasjonar

Kvalifikasjonar:

 • Relevant høgre utdanning på masternivå.
 • Erfaring fra, og god kjennskap til media, politikk, forvaltning og kommunikasjon.
 • Svært god skriftleg og munnleg formuleringsevne både på norsk og engelsk.
 • Stor nøyaktigheit, også under press.
 • Det er ein fordel med kunnskap om departementet sine arbeidsområder.

Personlege eigenskapar:

Vedkomande må vere omgjengeleg, samarbeidsorientert og vand til å arbeide under korte tidsfristar.

Vi tilbyr

 • Lønsspenn: 450.000 - 670.000
 • Varierte arbeidsoppgåver knytt til aktuelle energispørsmål
 • Spennande oppåver i krysninga mellom fag og politikk
 • Eit godt arbeidsmiljø

Kontaktinformasjon:
Kommunikasjonssjef Ole Berthelsen, mobil 930 26 847, for meir informasjon om stillinga.

SØK STILLINGEN HER:

Firma: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet si hovudoppgåve er å leggje tilrette for ein samordna og helheitleg energipolitikk.
Eit overordna mål er å sikre høg verdiskaping gjennom effektiv og miljøvenleg forvaltning av energiressursane.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad vere spegla av mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å få til ein balansert samansetnad på tvers av alder og kjønn, og å rekruttere personar med innvandrarbakgrunn, nedsett funksjonsevne og dei som har stått utanfor arbeid og utdanning i ein lengre periode. Opplysningar om dette kan bli brukt til registreringsformål.