Universitetslektor i datajournalistikk

Søknadsfrist: 15. februar

Universitetet i Stavanger har ledig 50 % undervisningsstilling som universitetslektor i datajournalistikk ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag. Stillingen er ledig fra 01.08.2019..

Fagområdet for stillingen er datajournalistikk.
Den som ansettes skal være sentral i utviklingen av et fremtidsrettet journalistikkstudium ved UiS.

Arbeidsoppgavene vil være undervisning, veiledning og eksamensarbeid relatert til det aktuelle fagområdet, samt administrative oppgaver.

Det forventes at den som ansettes bidrar til utvikling av samarbeid med samfunns-, kultur- og næringsliv.

Arbeidssted er i Stavanger.

Det forutsettes at den som ansettes i stillingen bidrar i fagmiljøet, er tilgjengelig for samarbeid og daglig til stede.

Den som ansettes må ha høyere grads eksamen (mastergrad) innenfor fagområdet og relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis.

Videre kreves:

  • Journalistisk og redaksjonell erfaring av nyere dato
  • Solid kompetanse innen datajournalistikk. Kompetansen må være på et slikt nivå at den som ansettes kan undervise studenter i praktisk bruk av teknologier og metoder til de fleste plattformer

Bruk av varierte undervisningsmetoder er et satsingsområde ved universitetet. Den som ansettes må være innstilt på å ta i bruk ulike metoder og ulike digitale læringsressurser. Universitetslektoren vil det første året delta på NyTi, som er universitetets veilednings- og integreringsprogram for nyansatte som skal undervise.

Undervisningsspråket vil normalt være norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig.
Den som ansettes må også være forberedt på å gi undervisning på engelsk.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, l.pl 17.510, kode 1009, LR 25, kr 450.000-570.000 bto pr år i 100 % stilling.
I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.

Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.
Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.

Stillingsbetenkningen gjør nærmere rede for fag- og ansvarsområde, arbeidsoppgaver, kvalifikasjonskrav og andre forhold som vil bli vektlagt ved ansettelse.

Nærmere opplysninger om stillingen fås også ved henvendelse til
instituttleder Zafer Özgen, tlf 51832386, epost [email protected] eller til førsteamanuensis Turid Borgen, tlf 51831688, epost [email protected].

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf 51831558, epost [email protected].

Søknad registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Stillingsbetenkning

Ansettelsen gjelder generelt ved Universitetet i Stavanger. Organisatorisk er stillingen knyttet til Det samfunnsvitenskapelige. fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag.

Fagområdet for stillingen er datajournalistikk.
Den som ansettes vil få et særlig ansvar for:

  • gi undervisning, veiledning og tilbakemeldinger på oppgaver knyttet til data-assistert journalistikk, visualisering, research og produksjon på digitale plattformer med bruk av databaser i bachelorstudiet i journalistikk
  • påta seg fagadministrative oppgaver knyttet til å utvikle studieprogram- og emner, administrasjon av bacheloroppgaver, kontakt med eksterne aktører og annet arbeid i forbindelse med undervisnings oppgaver på bachelorgraden i journalistikk.

Den som ansettes skal knyttes til undervisning i data-assistert journalistikk. Stillingen krever mastergrad innen journalistikk eller tilsvarende kompetanse innenfor fagområdet og erfaring fra redaksjonelt arbeid.

Det er avgjørende at søkere har solid kompetanse innen digitale medier og erfaring fra praktisk bruk av data-assisterte redaksjonelle verktøy i alle faser av den journalistiske arbeidsprosessen på tvers av plattformer.
Den som ansettes skal sammen med resten av fagmiljøet bidra til å utvikle en framtidsretta digital journalistikkutdanning ved UiS.

Den som ansettes skal sammen med det øvrige vitenskapelige personalet gi undervisning, veilede og delta i eksamensarbeid innenfor utlyst fagområde, samt ivareta administrative oppgaver.

Det vil bli lagt vekt på kunnskap og praktisk kompetanse i norsk språk. Undervisningsspråket vil normalt være norsk.
Den som ansettes må også være forberedt på å gi undervisning på engelsk.

Søkerne vil bli vurdert på bakgrunn av innsendt materiale.
Hovedvekten i vurderingen legges på bedømmelse av journalistisk erfaring, pedagogiske kvalifikasjoner og eventuelle innleverte vitenskapelige/kunstneriske arbeider.

Det forventes at den som ansettes støtter opp om og deltar i den øvrige aktiviteten ved fakultetet og kan påta seg oppgaver på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.

Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i ansettelsesprosessen må være registrert innen søknadsfristen. Eventuelle referanser oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og prøveundervisning før det avgis endelig innstilling. I den samlede vurderingen av søkerne vil også personlig egnethet bli tillagt vekt.

SØK STILLINGEN HER.

Firma: Universitet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12,000 studenter og 1700 ansatte.
Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities.
Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Institutt for medie- og samfunnsfag, som er en del av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor, endringsledelse, energi/miljø/samfunn, sosiologi, dokumentarproduksjon, fjernsyns- og medieproduksjon og journalistikk. Det er i dag 45 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og om lag 900 studenter tilknyttet instituttet.