Stillingsannonse:

Universitetet i Stavanger søker etter universitetslektor i journalistikk

Søknadsfrist: 16. august

Universitetet i Stavanger søker etter universitetslektor i journalistikk. Stillingen er organisatorisk tilknyttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-
og samfunnsfag.

Som universitetslektor vil du hovedsakelig undervise, veilede,
følge opp praksisbesøk, drive med eksamensrelatert arbeid og faglig utviklingsarbeid innenfor fagområde, samt ha administrative oppgaver.

Det forventes at den som ansettes støtter opp om og deltar i den øvrige aktiviteten ved fakultetet, og kan påta seg oppgaver på tvers av instituttog fakultetsgrenser.

Det forventes at den som ansettes bidrar til utvikling av samarbeid med samfunns-, kultur- og arbeidsliv.

Generell stillingsbetenkning for undervisnings- og forsker personale ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for universitetslektor.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter en universitetslektor med solid kompetanse innen digitale medier og erfaring fra praktisk bruk av digitale redaksjonelle verktøy. Du må ha flere år med journalistisk og redaksjonell erfaring, og en svært god forståelse av nettjournalistikk og frontredigering.

Aktuelle kandidater må ha mastergrad i relevant fagområde. Det blir lagt vekt på relevant og nylig yrkespraksis fra mediebransjen.

Bruk av varierte undervisningsmetoder er et satsingsområde ved universitetet.
Den som ansettes må være innstilt på å ta i bruk ulike metoder og ulike digitale læringsressurser.

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse.
Kurset tilbys av universitetet.

Arbeids- og undervisningsspråket er hovedsakelig norsk. Søkere må derfor beherske norsk eller annet skandinavisk språk ved tiltredelse. Den som ansettes må også være forberedt på å gi undervisning på engelsk.

Videre legges det vekt på at du:

 • har solide journalistiske grunnferdigheter
 • har ny og oppdatert erfaring med og praktisk kunnskap om produksjon av ulike journalistiske sjangere og formater for nett og mobil
 • har kompetanse og erfaring med flere sentrale publiseringsverktøy for nett og mobil
 • har erfaring med å dekke store hendelser og kunne rapportere live mens en sak utvikler seg
 • har kompetanse innen og interesse for dramaturgi, formgrep og digital historiefortelling
 • kan bruke ulike verktøy for å hente ut og analysere kunnskap om brukere og nettrafikk
 • er god på å ta og gi tilbakemelding og evaluering
 • har interesse av å utvikle et fremtidsrettet journalistikkstudium ved UiS
 • har evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • har erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1009, kr 520.000 - 580.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i vurderingen legges på bedømmelse av redaksjonell erfaring, oppdatert kunnskap og erfaring med nett- og mobiljournalistikk, bruk av digitale verktøy og pedagogiske kvalifikasjoner. Erfaring fra publisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre kvalifikasjoner med relevans for stillingen vil også bli vurdert.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes komiteen for vurdering.

På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveundervisning før det avgis innstilling.
Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til
studieprogramleder Siri Wichne Pedersen, mobil 976 41 987, e-post [email protected], eller til

fungerende instituttleder Oluf Langhelle, tlf: 51831508, e-post: [email protected].

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til
HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf: 51831558, e-post: [email protected].

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden.
Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • relevante vitnemål og attester
 • inntil 10 journalistiske arbeider som dokumenterer journalistisk nettkompetanse
 • inntil 10 arbeider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse,
  se Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse
 • fullstendig liste over eventuelle vitenskapelige arbeider
 • dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.
Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste,
jf offentlighetsloven § 25.

SØK STILLINGEN HER:

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Firma: Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende
kultur- og fritidsaktiviteter.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt - vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Institutt for medie- og samfunnsfag, som er en del av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor, endringsledelse, energi/miljø/samfunn, sosiologi, dokumentarproduksjon,
fjernsyns- og medieproduksjon og journalistikk.
Det er i dag omlag 45 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 900 studenter tilknyttet instituttet.