Stillingsannonse:

Stipendiat i sosiologi innen Journalistikk - Kommunikasjon og Medier - 2 stillinger

Søknadsfrist: 30. april

Nord Universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets tilbyr ph.d. utdanning i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.

Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).

Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes, og Mo i Rana.

Les mer: www.nord.no/fsv

Om stillingen

Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig to midlertidige stillinger som stipendiat i sosiologi, knyttet til journalistikk, kommunikasjon og medier.

Rammene for den felles offentlige samtalen har endret seg radikalt de siste årene og vi trenger ny kunnskap om hva dette innebærer for de lokale mediene og deres rolle i offentligheten. Å trygge demokratiet og sikre saklig meningsbryting er viktige deler av Kunnskapsdepartementets langtidsplan for forskning og utdanning 2023-2032, og i denne sammenheng har media en viktig rolle.

Teoretisk knyttes arbeidet til medieutvikling, meningsdanning og ytringsfrihet, og vil være innenfor rammene til det nystartede forskningsprogrammet “The new local” , som er en satsing som bruker gruppens bakgrunn i mediefag og samfunnsvitenskap til å forstå hvordan radikale endringer i mediebruk og tilbud har innflytelse på forståelsen av det lokale på flere nivå. Å trygge demokratiet og sikre saklig meningsbryting er viktige deler av Kunnskapsdepartementets langtidsplan for forskning og utdanning 2023-2032, og i denne sammenheng har media en viktig rolle.

Ph.d.-prosjektets innretning vil bli utviklet i dialog mellom den som tilsettes og veileder. Den som tilsettes vil bli del av faggruppen for historie, kultur og medier. Stipendiaten vil bli knyttet til forskningsgruppe for journalistikk og nye medier, og forskningsprogrammet “The new local”. Forskningsmiljøet er også del av et større nettverk med samarbeidspartnere og interessenter innen forskningsområdet.

Stilling knyttet til Journalistikk og Medier: Fakultet ønsker å øke satsingen på bærekraftige lokalsamfunn. Stipendiaten skal bidra til å utvikle ny kunnskap om hvordan vi forstår lokal journalistikk og mediepraksis i spenningsfeltet mellom geografi, kultur, identitet og tradisjon.

Stilling knyttet til Kommunikasjon og Medier: God og tilgjengelig kommunikasjon er en forutsetning for et samfunn med opplyste innbyggere i stand til å ta egne valg. Misforståelser, misinformasjon, desinformasjon og bevisst villedning er problemer i et samfunn avhengig av tilgang til korrekt, pålitelig og presis informasjon. En ph.d. med dette temaet kan velge å fokusere på kommunikasjon, journalistikk eller medievitenskap.

Ansettelsesperioden er i utgangspunktet tre år, uten arbeidsplikt. Det åpnes også for fire års ansettelse med 25 % pliktarbeid, dersom kandidatene har relevant kompetanse for å undervise ved fakultetets studier.

Stillingene har kontorsted Bodø. Det er residensplikt i stillingene.

Kvalifikasjonskrav

 • For opptak til ph.d.-utdanningen i sosiologi kreves mastergrad i sosiologi eller annen relevant samfunnsvitenskapelig mastergrad (eksempelvis sosialantopologi, sosialt arbeid, statsvitenskap, eller lignende). Søkere må kunne dokumentere bred kunnskap i samfunnsvitenskapelig teori, metode og analyse.
 • Mastergraden skal ha en gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre.
 • Søknaden må dokumentere at alle krav som stilles for opptak til ph.d. i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap er oppfylt. Se opptakskrav på Nord universitets nettsider: www.nord.no/no/studier/sosiologi-phd
 • Endelig prosjektskisse med plan for doktorgradsarbeidet skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Oppsigelse kan vurderes dersom opptak til doktorgradsstudiet ikke foreligger innen denne fristen, eller ved andre forhold som fremgår av ph.d.- forskriften.
 • Søkerne skal ha en bakgrunn i samfunnsvitenskapelig metode, og forventes å kunne arbeide med digitale kilder og redskap for innsamling eller behandling av materiale.
 • Studien vil omhandle norske forhold, og av hensyn til tilgang til data, vil det vil være en fordel at den den som tilsettes behersker norsk eller annet skandinavisk språk både skriftlig og muntlig.
 • For stillingen kreves gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Avhandlingen kan skrives på engelsk, norsk, svensk eller dansk.
 • Kandidater som allerede har en ph.d.- grad fra før vil ikke bli vurdert for stillingen.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Prosjektskisse
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen
 • Erfaring med analyse av kvantitative datamaterialer
 • Eventuell annen relevant erfaring fra forskningsarbeid
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017, NOK 501 200,-. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Fagleder for ph.d. sosiologi: professor Johans Sandvin,
telefon +47 75 51 76 31,
e-post: johans.t.sandvin@nord.noFor administrative spørsmål:

rådgiver Anneli Maria Watterud,
telefon +47 75 51 79 49,
e-post: anneli.m.watterud@nord.no

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 30.04.2023

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning inkl. oversikt over emner i utdanningene, samt relevante attester.
 • Prosjektbeskrivelse på ca 5 sider sider hvor det redegjøres for ideen til ph.d.- prosjektet, teoretisk forankring, metodisk tilnærming og framdriftsplan.
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant)
 • Søkere med mastergrad utenfor EU/EØS - Storbritannia - må legge ved NOKUT-godkjenning, https://www.nokut.no/en/

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30177675

Søknadsfrist: 30. april 2023

Arbeidsgiver: Nord universitet
Kommune: Bodø
Omfang: Heltid
Varighet: Åremål
Arbeidssted: Bodø

Søk på stillingen her

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS